• Regulamin

1. Definicje

Sprzedawca - P.H. "Team-O" Paweł Olszewski, dzałający pod marką ZDROWIE NA STOLE z siedzibą w Serocku, ul. Retmańska 29, NIP: 7191286837, REGON: 450748566.

Witryna Sprzedawcy, Witryna, zdrowienastole.pl - witryna internetowa marki ZDROWIE NA STOLE, sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę,

Konto - zbiór integralnych danych Klienta wraz z loginem oraz hasłem, który zarejestrował się na Witrynie zdrowienastole.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem,

Klient - każdy klient nabywający produkt w zdrowienastole.pl,

Konsument - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kod rabatowy - ciąg znaków za pomocą, których Klient może obniżyć cenę zamówienia o określoną kwotę lub procent kwoty zamówienia; kody rabatowe są przekazywane Klientom z tytułu różnych akcji marketingowych,

Punkty Skarbonki - punkty przydzialane Klientom za opłacenie zamówienia; Punkty te mogą być wykorzystane do obniżenia ceny kolejnych zamówień, w proporcji podawanej na zdrowienastole.pl

2. Przedmiot działalności zdrowienastole.pl

Zdrowienastole.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia mogą być składane przez Witrynę, telefonicznie lub w innej formie uzgodnionej ze zdrowienastole.pl.

3. Obszar działania

Usługi oferowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty

 1. Zamieszczone na Witrynie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Przed użyciem produktów Klient powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu. W przypadku niezgodności opisu, Klient powinien zgłosić nieprawidłowość do zdrowienastole.pl. W przypadku istotnych niezgodności (np. skład produktu) produkt może zostać zwrócony do zdrowienastole.pl a środki za zakup produktu zostaną zwrócone Klientowi.
 2. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych w Witrynie w związku z rotacją produktów w magazynie.

5. Ceny

 1. Ceny produktów oraz koszty dostawy widoczne Witrynie są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
 2. Promocje, stanowią obniżkę ceny porduktu oznaczoną poprzez skreślenie ceny pierwotnej i podanie kwoty po obniżcel
 3. Punkty Skarbonki i Kody Rabatowe obniżają ceny zamówienia na zasadych określonych w opisie umieszczonym w Witrynie zdrowienastole.pl w zakładce Skarbonka - kupuj za punkty oraz Kody rabatowe.
 4. Oferty oznaczone w nazwie jako "opakowanie zbiorcze" wyrażone sa w cenach za pojedynczy produkt lub kilogram wchodzący w skład opakowania zbiorczego, chyba że zaznaczona inaczej. Nie ma możliwości zakupu takich ofert w ilościach mniejszych niż wchodzących w skład tzw. opakowania zbiorczego.

6. Umowa sprzedaży oraz odstąpienie od umowy

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta na odległość w siedzibie Sprzedawcy. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest numer zamówienia przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Klient będący konsumentem w myśl ustawy o prawach konsumenta przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w Witrynie <<link>> lub został przesłany mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku produktów szybkopsujących (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny) lub mających krótki termin przydatności do spożycia/użycia, w tym towarów, które zostały otwarte i nie jest możliwe ich ponowne wprowadzenie do obrotu np. ze względów higienicznych.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który zawarł umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

7. Zamówienia

 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie produkty oferowane do sprzedaży.
 2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy za pobraniem.
 5. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian lub anulowania zamówienia telefonicznie lub mailowo.

8. Odmowa realizacji zamówienia

Zdrowienastole.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 1. Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np. w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych)
 2. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez zdrowienastole.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z Rozdziałem "Zamówienia".
 3. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w ramach akcji promocyjnych. O ewentualnych limitach Klient informowany jest w zasadach akcji promocyjnej. 

9. Dostawa

 1. Zamówione produkty wysyłane są najpóźniej w terminie wskazanym w opisie produktu. Termin liczony jest od momentu opłacenia zamówienia lub - w przypadku wskazania odbioru za pobraniem - od momentu złożenia zamówienia. Termin realizacji liczony jest wyłącznie w dni robocze.
 2. Terminy dostaw dla poszczególnych produktów mogą być różne. Przy każdym produkcie podajemy czas dostawy. Jeżeli w zamówieniiu znajdują się produkty o różnych terminach dostawy, paczkę wysyłamy najpóźniej w najdłuższym terminie wskazym w zamawianych produktach.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia wysyłki produktów zamówionych za pobraniem. W takiej sytuacji termin dostawy liczony jest od momentu uzyskania potwierdzenia złożenia zamówienia.
 4. Dostawa może być realizowana do odbioru osobistego, transportem własnym lub przesyłką.
 5. Wysyłka produktów może być zlecona firmie trzeciej.

10. Zwroty

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi produkty w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Klient będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości porduktów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
 2. W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.
 3. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: 05-140 Serock, ul. Retmańska 29.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 5. Pozostałe zasady zwrotów opisane są w Witrynie, w sekcji Reklamacje i zwroty.

11. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru. Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy,
 3. Reklamacje dotyczące działania Witryny należy kierować na adres e-mail info@zdrowienastole.pl, telefonicznie  lub na asdres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

12. Płatności

 1. Płatności za zamówione produkty dokonywane są za pomocą bramki płatności Sky-Pay (BlueMedia), PayU lub za pomocą przelewu na konto Sprzedającego.
 2. Dostępne formy płatności za pomoca bramki: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności online, BLIK, Alior Raty.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

13. Faktura

 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP.
 2. Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i wysyłane na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

14. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest P.H. "Team-O" Paweł Olszewski, dzałający pod marką ZDROWIE NA STOLE z siedzibą w Serocku, ul. Retmańska 29, NIP: 7191286837, REGON: 450748566. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@zdrowienastole.pl.
 3. Dane osobowe Klientów przekazane Sprzedawcy w celu założenia Konta są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta danego Użytkownika w Witrynie Sklepu internetowego.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży w tym przygotowania i dostarczenia Zamówienia, wykonania zapłaty, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do dokonania zwrotu produktów lub złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów.
 6. Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnione na podstawie odrębnych umów partnerom logistycznym Sprzedającego odpowiedzialnym za Dostawę Produktów wyłącznie w celu dostarczenia produktów do Klientów.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 9. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
 10. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

 15. Oceny i opinie

 1. Oceny i opinie stanowią wiarygodne źródło informacji o tym jak postrzegany jest sklep zdrowienastole.pl przez klientów, którzy dokonali zakupu w sklepie. Oceny i opinie mają na celu pomóc w podjęciu decyzji zakupowej przez Kupującego oraz dać Sprzedającemu wskazówki na temat pozycjonowania jakości oferowanej obsługi.
 2. Oceny i opinie prezentowane na stronie sklepu zdrowienastole.pl gromadzone i udostępniane są przez serwis ceneo.pl . Oceny pochodzą wyłącznie od osób, które dokonali zakupu na stronie zdrowienastole.pl, przy czym do jednego zakupu nie może być wystawionych więcej niż jedna ocena lub opinia. Sprzedawca nie ma wpływu ani na sposób prezentacji ani treść wystawianych ocen i opinii, nie ma możliwości usuwania opinii niekorzystnych, ani modyfikowania ich treści. Sprzedawca posiada wiedzę, od którego klienta pochodzi opinia lub ocena jednak dane te nie są udostępniane publicznie.
 3. Każda osoba, która dokonała zakupu w sklepie zdrowienastole.pl ma możliwość wystawienia oceny i opinii poprzez kliknięcie w widget Zaufane opinie ceneo, widoczny na wszystkich stronach sklepu. Dodatkowo ceneo może zachęcać klientów zdrowienastole.pl do wystawienia opinii, wysyłając odpowiednie wiadomości mailowe.